2018 commissioning

2018 har været det hidtil bedste år for commissioning i Danmark, processen har bredt sig til nu at udføres på en væsentlig andel af alle store og mellemstore byggerier. Året har også medført betydelige ændringer for byggebranchen der vil smitte af på commissioning-processen. Der kom nemlig nyt Bygningsreglement (BR18), nye Almindelige Betingelser (AB18), nye Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand (ABR18), ny ydelsesbeskrivelse (YBL18) og en ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj (tidligere kendt som bips).

Disse ændringer vil manifestere sig hele vejen ned igennem alle byggebranchens lag. Denne artikel er baseret på interview med commissioning ekspert, Ole Teisen fra Sweco og den går i dybden med hvordan man som commissioning-interessent skal forholde sig til dette lidt usædvanlige skifte vi har og vil være vidne til i 2018.

Året der gik, commissioning 2018

For commissioning er de vigtigste nye tiltag fordelt på de enkelte dokumenter:

 • BR18 stiller nu krav om at ventilationsanlæg, varme- & køleanlæg, belysningsanlæg og elevatorer skal funktionsafprøves før at bygningen må idriftsættes.
 • AB18 stiller nu krav om, at entreprenørerne, internt i deres organisation, skal udføre en tværfaglig granskning af byggeprojektet.
 • ABR18 stiller nu krav om, at de projekterende skal udføre en tværfaglig granskning internt i deres organisation.
 • YBL indeholder for første gang et specifikt afsnit om commissioning. Her anbefales det, at bygherren allerede i idéfasen stiller specifikke krav til idriftsættelsen af byggeriet og til test af tekniske anlæg/installationer.
 • I den nye Molio struktur tages der afstand fra den tidligere fagopdelte struktur, og der sættes et specifikt fokus på understøttelse af komplekse tværfaglige bygningsdele.

Ole Teisen mener, at der overordnet set ”ligger en del indbyggede problemer i de nye beskrivelser, der er kommet. Mange af dem arbejder nemlig stadigvæk fag for fag. Dette kan meget vel resultere i endnu en årrække med en byggebranche, der tvinges til den samme gamle silotænkning, som commissioning-processen et stykke tid nu har prøvet at få os væk fra. Den overordnede tendens ser dog lovende ud for commissioning, da flere af de nye dokumenter inkluderer centrale commissioning-arbejdsopgaver, fx granskning og test. Men det tyder desværre ikke på, at de nye dokumenter vil sikre den tværfaglighed, der er behov for i branchen.”

 

BR18

Specifikt om BR18 siger Ole Teisen: ”De nye krav i BR18 går i retning af commissioning, idet man nu direkte stiller krav om test i form af funktionsafprøvning. Der ligger ydermere noget om uafhængighed i deres anvisning om funktionsafprøvning, men desværre står der, at den uafhængige part skal være uafhængig af bygherren. Dette er uhensigtsmæssigt, da det trods alt er bygherren, der har interesse i at sikre, at han har fået den bygning, som han har bestilt. Derimod behøver testens udfører ikke at være uafhængig af de projekterende. Hvis projekterende står for den endelige verificering, kan man være ret sikker på, at der ikke findes fejl i projektet. Dermed er Erhvervs-, Bygge- og Boligstyrelsen implicit med til at udelukke over halvdelen af de fejl som vi [i Sweco] normalt finder. Mange af fejlene ligger nemlig i selve projektet og ikke kun i udførelsen, som det af deres anvisning indirekte fremgår.

BR-18 er stadigvæk ikke nået så langt som til at definere, hvad der skal ske hvis et byggeri ikke består testen. For eksempel er det et krav, at der udføres Blowerdoor test, men der står ikke beskrevet, hvad konsekvensen er for en dumpet test – en ny klimaskærm er dyr.”

 

YBL18

Danske ARK og FRI har for nyligt udgivet den endelige version af YBL-18, det indeholder en beskrivelse af, hvad en commissioning-proces kan indeholde. Denne findes i deres afsnit om aflevering og drift. Hovedpunkterne er:

 • Deltagelse i commissioning-organisationen
 • Dokumentering af hvordan commissioning-krav er indarbejdet i hver af projektfaserne
 • Yde bidrag til commissioning-lederens commissioning-plan
 • Besvarelse af udestående punkter i commissioning-loggen
 • Besvarelse af kommentarer, der er fremkommet i commissioning-gruppens granskninger
 • Yde bidrag til testscenarier og indhold i testparadigmer
 • Yde bidrag til indhold i undervisningsforløb
 • Deltagelse i commissioning-test

Ole Teisen siger ”et af de steder vi endnu ikke er nået så langt, er når det kommer til ydelsesbeskrivelserne af commissioning. Vi mangler at hjælpe branchen med det, som kan fortælle den projekterende og den udførende, hvad deres roller er i bygherrens commissioning-proces. Vi mangler massevis af paradigmer og dokumenter endnu, men Rom blev ikke bygget på én dag, der er et kæmpe arbejde med at få defineret den her ydelse i samfundet. Der er dog nogle, der arbejder med det her internationalt, så vi står ikke alene.

I dag foretages der flere og flere entreprenørprojekteringer. Det medfører en større risiko for problemer i samspillet mellem entrepriserne. Det er blandt andet noget af det vi fokuserer på i Sweco.
Hvis man kunne formulere branchens dokumenter således, at de beskriver en proces, der tager højde for disse projekteringer, så mener jeg, at man har noget universalt anvendeligt. I Danmark, hvor man oftest bruger faserne, som står forklaret i FRI, er der ikke to byggerier, hvor faserne er de samme. Man ser ofte, at tingene bliver projekteret løbende, også under udførelsen. Men når vi nu får nogle nye måder at gøre tingene på, som understøtter, at den meste projektering finder sted i byggefasen som entreprenørprojektering, hvordan forholder man sig så til det? Det skal vi jo så sørge for, at vi får bygget ind i branchens nye dokumenter, så der er sat tid af til at granske det og granske sammenhængen med andre projekter, uanset hvornår projektet fremkommer.”

 

 

Vi er midt i et paradigmeskifte

Ole Teisen konkluderer: ”Man må se i øjnene, at byggebranchen er under strukturel udvikling. På kort sigt, inden for det tekniske felt, vil bygningsautomatik og sikkert også andre tekniske installationer, såsom køl og ventilation, ikke længere komme med i hovedprojektet. Vi vil i stedet gå over mod udbudsprojekter; disse vil akkurat være tilstrækkelige til, at entreprenøren i første omgang kan give en pris, derefter vil det være op til de enkelte underentreprenører at projektere de resterende ting. I dette setup er det vigtigt, at der er lagt et klart ansvar for, hvem der projekterer hvad. Udbudsprojekter vil, blandt andet af den årsag, medføre et større behov for commissioning. 

Fremover vil vi se, at bygherren skal være aktiv for at fravælge commissioning. Han vil skulle have lavet en risikovurdering, der viser, at der ikke er risiko for den fremtidige indtjening, hvis der kommer fejl i byggeriet. Men nu hvor de efterhånden har fundet ud af, at de ikke kan komme af med deres byggerier når der er fejl i dem, så kommer den type bygherrer også og vil have commissioning.

Alt i alt må man sige at dokumenterne bevæger sig i retning af commissioning. Desværre er der også meget der tyder på, at man stadigvæk famler sig frem – at man ikke har forstået, hvad der blandt andet står beskrevet klart og tydeligt i standarden. For hvis man ønsker at sikre et fungerende byggeri, så skal især tests og granskninger udføres af en tredjepart uafhængig af alt andet end bygherren. Commissioning er bygherrernes sikring, det er deres advokat.”

Nicki

M.Sc. Nicki Blådal-Hansen

Medstifter af CxWeb

nb@cxweb.dk