Håndbog om Funktionsafprøvning

CXweb elskab

Oversigt

 • Funktionsafprøvning er et krav fra BR-18 og frem
 • Anlæg og installationstyper der skal funktionstestes jf. Bygningsreglementet
 • Energiproduktionsanlæg baseret på vedvarende energikilder
 • Test af Bygningsautomatik
 • BR-18 kræver dokumenteret test af bygningsteknikken
 • Funktionsafprøvning er bygherrens ansvar
 • Automatiseret funktionsafprøvning med CXweb
 • Bygningstyrelsen har introduceret begrebet milepæle til performancetests
 • De fem anbefalede milepæle
 • Performancetests, milepæle og commissioning

Funktionsafprøvning

Funktionsafprøvning er et krav fra BR-18 og frem

 

D. 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen.

Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel når der installeres en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen.

Der sker løbende opdateringer af både bygningsreglementets krav og vejledninger, og i den seneste opdatering fra 1 juli 2020 er der tilføjet to vejledninger for funktionsafprøvning af Energiproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi og Bygningsautomatik.

Funktionsafprøvning-CXweb-rør

Anlæg og installationstyper der skal funktionstestes jf. Bygnings-reglementet

CXweb-funktionsafprøvning-Commissioning

Ventilationsanlæg

 • Luftmængder (nominel luftstrøm)
 • Behovsstyring
 • Specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi)

Varme- og køleanlæg

 • Indregulering og styring

Belysning

 • Belysningsstyrke
 • Styring

Elevatorer

 • Elforbrug

Energiproduktionsanlæg

 • Solvarme
 • Solceller
 • Vindmøller

Bygningsautomatik

 • Sensorer
 • Opvarmning og Køling
 • Logning
 • Alarmer

Energiproduktionsanlæg baseret på vedvarende energikilder

§ 327 a. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af energiforsyningsanlæg baseret på vedvarende energi i tilknytning til bygninger inden ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at anlægget er korrekt installeret og har den forudsatte energimæssige effektivitet.

I praksis vil disse anlæg typisk være solvarme- eller solcelleanlæg og vindmøller (hustandsvindmøller).

Vejledningen beskriver hvilke forhold funktionsafprøvningerne bør gøres under, da vind og vejr har stor betydning for at påvise anlæggenes effekt.

Test af Bygningsautomatik

For bygningsautomatik er der skrevet:

§ 298 b. Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af bygningsautomatik inden ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at bygningsautomatikken er korrekt installeret og reguleret, virker efter hensigten og giver bygningen den forudsatte energimæssige effektivitet.

Det skal blandt andet påvises at sensorer, logning og alarmer virker efter hensigten, måler korrekt og at der ikke registreres samtidig opvarmning og køling.

arkitekt-bygning-funktionsafprøvning-CXweb
Hurtig funktionsafprøvning af tekniske installationer, byggeri - med CXweb

Funktionsafprøvning: BR-18 kræver dokumenteret test af bygningsteknikken

Bygherrer risikerer ikke at få en ibrugtagningstilladelse ved manglende funktionsafprøvning.

 

“Siden 1. juli 2017 har der været krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som afprøvningerne omfatter er:

 • Ventilationsanlæg
 • Varme og køleanlæg
 • Belysningsanlæg
 • Elevatorer
Kravene er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.”

Funktionsafprøvning er bygherrens ansvar

Testene er bygherrens egen proces og ansvar – men det gør det ikke nødvendigvis til en “dum udgift”. Veldokumenterede tests af tekniske installationer giver nemlig lavere energiforbrug, et bedre indeklima og mere tilfredse og produktive slutbrugere af bygningen.

Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel når der installeres en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen. For eksempel et byggeri, der har været ventileret med naturlig ventilation, og som renoveres ved at få installeret et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ligeledes gælder kravene om funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

Dokumentation for resultatet af testene skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

 

Funktionsafprøvning-håndbog-CXweb

Automatiseret funktionsafprøvning med CXweb

 • Automatisk opsætning af funktionsafprøvninger
 • Hurtig import at tjeklister
 • Digital rettighedsbaseret styring af funktionsafprøvninger
 • Spontan generering af rapporter og dokumentation

 

CXweb tilbyder også andre typer tests, såsom Bygningsstyrelsens performancetest.

Det er også muligt at auto-importere Bygningsreglementets krav til byggeriet, således at alt dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens digitaliseres og samles ét sted.

Bygningsstyrelsens performancetest

Bygningstyrelsen har introduceret begrebet milepæle til performancetests

Bygningsstyrelsen er nu officielt rykket fra deres tidligere direkte tilgang til performancetest til at inddele tests i milepæle. Med milepælstilgangen anbefales det at man fire gange i byggefasen og en gang i driftsfasen verificerer sit projekts tekniske performance. Motivationen bag ændringen er som de selv forklarer på deres hjemmeside:

 

”For at performancetesten kan opnå effekt i et byggeri, skal testprotokollerne tænkes sammen med projektering, tilsyn, planlægning og styring af byggeriets udførelse, ligesom en manglende opfyldelse af acceptkriterierne skal gøres økonomisk og juridisk forpligtigende.”

 

De anbefaler at der under projekteringen defineres en række milepæle-mål og milepæle-betalinger. Først når alle mål for en given milepæl er opfyldt og verificeret, frigives milepælsbetalingen til de udførende. Dette har til hensigt at skubbe de udførende mod at arbejde mere målrettet for at opnå funktionelle tekniske installationer.

 

De fem anbefalede milepæle er:

 1. Byggeriet er forsynet med vand, varme, køl og strøm
 2. Byggeriet er mekanisk og elektrisk komplet
 3. Byggeriet er i hydraulisk balance
 4. Test af reguleringsevne og systemvirkningsgrader
 5. Test af byggeriet under belastning

 

Bygningsstyrelsens gamle performance-testprotokoller, der blev udarbejdet i forbindelse med byggeriet af Syddansk Universitets Bygning 44 fra 2015, er derfor blevet erstattet eller opdateret med en række nye og modificeret testprotokoller (som ses i højre spalte).

De nye testprotokoller er tilpasset til milepæle-tankegangen, men kræver stadigvæk tilpasning til det enkelte byggeprojekt.

 

Performancetests, milepæle og commissioning

Milepælstankegangen er en ny kontekst for performancetests, som vil tvinge alle parter juridisk og økonomisk til at verificere hvorvidt bygherrens krav opfyldes.

Performancetests/funktionsafprøvning er en væsentlig del af commissioningarbejdet – milepæle er derfor en interessant tilgang, der potentielt set kan implementeres i commissioning.

En af de største udfordringer ved commissioning er nemlig at man sjældent definerer hverken juridiske eller økonomiske forpligtigelser i forbindelse med ansvaret for commissioning.

Derfor tror vi, at indførelsen af milepæle-tilgangen i commissioning arbejdet kunne have en positiv indvirken på arbejdsgangen for commissioning-organisationen på mange projekter.

Kilde: Bygningsstyrelsen om performancetests

Forsyninger

 • Transformer og hovedtavler sat under spænding
 • Fordelingstavler sat under spænding
 • Varme, køl og vandforsyning er etableret fra offentlig forsyning

Gå til dokumenter

1. Milepæl

Mekanisk og elektrisk komplet

 • BMS tavler og netværk sat under spænding
 • Netværk aktivt
 • BMS brugerflade aktiv
 • Sammenhæng mellem BMS anlægsbilleder, PI-diagrammer og punktafprøvning
 • HVAC installationer trykprøvede, rengjorte, udluftede og tæthedsprøvede
 • Installationer mekanisk og elektrisk komplet

Gå til dokumenter

2. Milepæl

Hydraulisk balance

 • Hydraulisk balance for vandbårne anlæg
 • Hydraulisk balance for køl
 • Indregulering ventilation
 • Automatisk afprøvning af brand og røgspjæld. Kontrol via BMS
 • Blødgjort vand
 • Osmosevand
 • Pumpebrønde ved skybrud
 • Samspil, ventilation og lab.udstyr
 • Trykluft kvalitet
 • Generatoranlæg

Gå til dokumenter

3. Milepæl

Reguleringsevner og systemvirkningsgrad

 • Reguleringsevne på ventilation og varme- og køleanlæg
 • Systemvirkningsgrad på ventilation SEL-værdi
 • Temperaturvirkningsgrader Ventilation via BMS brugerfladen
 • Systemsvirkningsgrader Varme- og køleanlæg via BMS
 • Køleanlæg. Test af systemvirkningsgrad (COP)
 • Kølekompressorer COP
 • Kølecentral. Fjernkøling. Kapacitet og energieffektivitet
 • Energieffektivitet i varmtvandsanlæg
 • Belysningsanlæg. Effekter ved min. og maks. lysmængde
 • Bygningsakustiske målinger

Gå til dokumenter

4. Milepæl

Prøvedrift

 • Prøvedrift

Gå til dokumenter

5. Milepæl